NT2: Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung cụ thể như đính kèm: 

Chi tiết tại đây: file

Các tin khác