NT2: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 kính gửi Quý cổ đông Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

CÁC NỘI DUNG ĐÍNH KÈM:

1.   Chương trình Đại hội

2.   Quy chế tổ chức Đại hội/Thể lệ biểu quyết

3.   Tờ trình các nội dung xin thông qua/Phê duyệt tại Đại hội

4.   Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đông quản trị

5.   Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty

6.   Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát/Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm  toán Báo cáo tài chính năm 2020

7.   Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

8.   Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận năm 2020

9.   Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Các tin khác