NT2: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 kính gửi Quý cổ đông Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

CÁC NỘI DUNG ĐÍNH KÈM:

1.   Chương trình Đại hội

2.   Quy chế tổ chức Đại hội/Thể lệ biểu quyết/Thể lệ bầu cử

3.   Tờ trình các nội dung xin thông qua/Phê duyệt tại Đại hội

4.   Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đông quản trị

5.   Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty

6.   Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát/Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm  toán Báo cáo tài chính năm 2019

7.   Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

8.   Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận năm 2019

9.   Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

10. Thông báo ứng cử,đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

      10.1  Mẫu đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

      10.2  Mẫu Sơ yếu lý lịch

      10.3  Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia bầu bổ sung TV.HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Các tin khác