NT2: CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã soát xét, kèm Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét (Tiếng Việt): Tải tài liệu tại đây

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét (Tiếng Anh): Tải tài liệu tại đây

Các tin khác