Ông NGUYỄN TRUNG THU - Phó Giám đốc Kỹ thuật - Vận hành Sản xuất

Trình độ chuyên môn
  • Kỹ sư Cơ khí.
Sở hữu cổ phần: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
  • Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
Quá trình công tác
  • 10/2022 – đến nay: Phó Giám đốc - Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
  • 01/2011 – 16/10/2022: Phó Giám đốc - Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau.
  • 09/2009 – 01/2011: Trưởng Phòng Kỹ thuật - Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau.
  • 12/2008 - 08/2009: Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật - Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau.
  • 06/2008 - 11/2008: Phó Trưởng Phòng phụ trách Kỹ thuật - Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau.
  • 02/2008 - 05/2008: Phó Quản đốc Phân xưởng sửa chữa Cơ nhiệt - Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau.
  • 05/2007 - 01/2008: Tổ trưởng tổ sửa chữa thường xuyên - Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau.
  • 03/1999 - 04/2007: Chuyên viên thuộc tổ sửa chữa Tua bin Khí - Công ty TNHH MTV Điện lực Dầu khí Phú Mỹ

(*) cập nhật đến ngày 24/10/2022

Các tin khác