SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

------------------------------

Sơ đồ tổ chức NT2 2015

CƠ CẤU LAO ĐỘNG

------------------------------

1. Cơ cấu lao động trong PVPOWER NT2

Tổng số lao động PVPower NT2 đến thời điểm 02/05/2018  là 186 người, trong đó:

Phân loại lao động  Số lượng
Tỷ lệ (%)
Trên Đại học
 16  8.6%
Đại học
124 66.7%
Cao đẳng/Trung cấp
15 8.1%
Công nhân Kỹ thuật/Lái xe
25 13.4%
Lao động phổ thông
6 3.2%
Tổng cộng:
186 100%


2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp, các hoạt động xã hội

a. Chính sách đào tạo:

Xác định việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tác phong chuyên nghiệp cho CBCNV đóng vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh. PVPower NT2 đã chú trọng, quan tâm và xây dựng cơ chế, chính sách, quy định đào tạo để khuyến khích CBCNV nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chất lượng đào tạo được nâng cao, đào tạo đúng nhiệm vụ chức năng công việc đảm nhận, đẩy mạnh tập trung đào tạo kỹ năng quản lý và chuyên môn nghiệp vụ. Kết hợp tốt giữa các hình thức đào tạo nội bộ, đào tạo trong nước, nước ngoài, đào tạo ngắn hạn và đào tạo dài hạn. Thường xuyên cử cán bộ đi bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, lý luận chính trị, quản lý. Kết hợp với các trung tâm, cơ quan chức năng tại địa bàn hoạt động của Công ty tổ chức các lớp tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy…

  • Đối với đội ngũ kỹ thuật: Các cán bộ kỹ thuật lên chương trình đạo tạo và hướng dẫn cụ thể cho nhân viên cấp dưới, thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm cũng cố thêm kiến thức thức chuyên sâu về nhà máy.
  • Đối với đội ngũ trực tiếp sản xuất (PXVH): Công tác phát triển đội ngũ kế thừa được chú trọng, bồi dưỡng tay nghề một cách liên tục, bài bản. Thường xuyên tổ chức và tham gia các cuộc thi nâng cao tay nghề đảm bảo công tác vận hành nhà máy luôn ổn định, an toàn và đạt hiệu quả kinh tế.
  • Đối với đội ngũ văn phòng: Các chương trình bồi dưỡng đạo tạo năng lực cho từng cá nhân đang từng bước triển khai thay thế dần cho các khóa đào tạo theo kiểu truyền thống. Điều này giúp cho mỗi nhân lực tự định hướng được năng lực của mình và chủ động trong việc tự học, tự đào tạo phát triển, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của bản thân.

b. Chính sách lương, thưởng:

PVPower NT2 ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng được áp dụng cho toàn thể cán bộ công nhân viên và hàng năm đều có sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế theo quy định của Pháp luật. PVPower NT2 trả lương cho CBCNV tùy thuộc vào năng lực và hiệu quả công việc, hàng năm đều tiến hành họp Hội đồng lương để xét tăng lương cho người lao động, khuyến khích người lao động làm việc tích cực, hoàn thành tốt, nâng cao hiệu quả công việc. Mỗi năm người lao động được hưởng tối thiểu 13 tháng lương.

Ngoài ra, người lao động còn được hưởng lương, thưởng theo năng suất và hiệu quả công việc dựa trên kết quả bình xét thi đua hàng Quý. Chế độ thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, lao động tiên tiến, có sáng kiến trong lao động… được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty. Đồng thời, khuyến khích và thưởng cho người lao động nhân các ngày lễ lớn: Quốc Khánh, Quốc tế Lao động, ngày thành lập Công ty, khen thưởng cho các con em của người lao động có thành tích học tập tốt, nhân dịp Quốc tế thiếu nhi,… cũng được trích từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty.

Chính sách tiền lương của PVPower NT2 được xây dựng trên cơ sở tiền lương được phân phối theo nguyên tắc phân phối lao động và sử dụng tiền lương như đòn bẩy kinh tế quan trọng để kích thích người lao động tích cực tham gia sản xuất kinh doanh. Việc phân phối lương được thực hiện công khai và dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong Công ty. Công ty áp dụng hình thức trả lương theo thời gian và theo năng suất lao động.

PVPower NT2 luôn thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ hưu trí, các công tác xã hội, từ thiện và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

c. Các chế độ chính sách khác đối với người lao động:

Ngoài việc thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo Bộ Luật lao động, nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể, hàng năm PVPower NT2 thực hiện mua bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cho 100% CBCNV Công ty; Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho CBCNV nhằm gắn kết sự gắn bó, trung thành và cống hiến của người lao động.

PVPower NT2 cũng đã thành lập Hội đồng bảo hộ lao động, chú trọng đến công tác An toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, công tác phòng cháy chữa cháy.

PVPower NT2 đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng khu nhà ở Công vụ dành cho CBCNV, đồng thời cho thành lập trường Mầm non Ánh Dương nhằm ổn định cuộc sống cho CBCNV Công ty, để người lao động yên tâm công tác đồng thời nghiên cứu và xây dựng nhiều chính sách phù hợp để giữ chân CBCNV và thu hút thêm nguồn lao động chất lượng cao trong tương lai.

Để gắn kết các cá nhân cũng như tạo tinh thần đoàn kết giữa các CBCNV trong Công ty hàng năm, PVPower NT2 tổ chức các kỳ nghỉ, các chuyến du lịch trong và ngoài nước, các phong trào thể dục thể thao, văn thể mỹ, chương trình hoạt động từ thiện ngày hội gia đình truyền thống...để các CBCNV có dịp được gặp gỡ, trao đổi, chuyện trò và thể hiện sự quan tâm gắn bó với nhau.