Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/3/2023

Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 09/05/2022

 

 Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 30/9/2021

 Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/03/2021

 

 Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/02/2021

Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 29/3/2019 

 

Cơ cấu cổ đông theo loại hình

 

 

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

 

NT2, co dong, co cau

 

NT2, co dong, co cau


Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 21/9/2018 

 

Cơ cấu cổ đông theo loại hình

 

 

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

 

NT2, co dong, co cau

 

NT2, co dong, co cau


Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 16/7/2018 

 

Cơ cấu cổ đông theo loại hình

 

 

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

 

NT2, co dong, co cau

 

NT2, co dong, co cau


Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 19/6/2018 

 

Cơ cấu cổ đông theo loại hình

 

 

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

 

NT2, co dong, co cau

 

nt2, co dong, so hu


Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 02/4/2018 

 

Cơ cấu cổ đông theo loại hình

 

 

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

 

NT2, co dong, co cau

 

nt2, co dong, so hu


Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/11/2017 

 

Cơ cấu cổ đông theo loại hình

 

 

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

 

NT2, co dong, co cau

 

nt2, co dong, so hu


Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/10/2017 

 

Cơ cấu cổ đông theo loại hình

 

 

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

 

NT2, co dong, co cau

 

nt2, co dong, so hu


Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/5/2017 

 

Cơ cấu cổ đông theo loại hình

 

 

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

 

NT2, co dong, co cau

 

nt2, co dong, so hu


Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 22/12/2016 

 

Cơ cấu cổ đông theo loại hình

 

 

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

 

NT2, co dong, co cau

 

nt2, co dong, so hu


Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/8/2016 

 

Cơ cấu cổ đông theo loại hình

 

 

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

 

nt2, cccd theo hinh thuc, thang 8

 

nt2, cccd theo ty le, thang 8


Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 21/4/2016 

 

Cơ cấu cổ đông theo loại hình

 

 

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

 

nt2 co cau co dong thang 4

 

nt2 co cau co dong thang 4

 

 

Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/02/2016  


 Cơ cấu cổ đông theo loại hình

 

 

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

 

nt2 co cau co dong thang 2
   NT2, Cơ cấu cổ đông, Feb2016

 

Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 16/10/2015 


 Cơ cấu cổ đông theo loại hình

 

 

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

 

Cơ cấu cổ đông theo loại hình    Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

 

 Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 14/08/2015 


Cơ cấu cổ đông theo loại hình


 

 Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu

 

Cơ cấu cổ đông theo loại hình    Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu