Thông báo KHLCNT gói thầu: Cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Thông báo KHLCNT gói thầu: Cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Chi tiết: Tại đây

Các tin khác