Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu Chương trình Bảo hiểm con người kết hợp mức trách nhiệm cao cho CBCNV Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu Chương trình Bảo hiểm con người kết hợp mức trách nhiệm cao cho CBCNV Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Chi tiết: Tại đây

Các tin khác