Ông TRẦN QUANG THIÊN - Thành viên Hội đồng Quản trị

Trình độ chuyên môn
 • Thạc sĩ kỹ nghệ công nghệ.
Sở hữu cổ phần: 28.487.614 cổ phần, chiếm 9,896% vốn điều lệ.
 • Số lượng cổ phần đại diện: 28.487.600 cổ phần, chiếm 9,896% vốn điều lệ;
 • Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 14 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
Quá trình công tác
 • 04/2018 đến nay: Thành viên hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
 • 12/2010 - 04/2018: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
 • 7/2009 - 11/2010: Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau;
 • 8/2007 - 6/2009: Quản đốc Phân xưởng vận hành Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau;
 • 2004 - 7/2007: Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ;
 • 2002 - 2003: Tham gia Chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Viện Công nghệ Châu Á;
 • 1998 - 2002: Trưởng ca vận hành Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ;
 • 1996 - 1998: Chuyên viên Ban Quản lý các dự án Nhà máy điện Phú Mỹ - Bà Rịa.

(*) Cập nhật đến ngày 06/5/2019

Các tin khác