Ông TRẦN QUỐC HÙNG - Thành viên Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn
  • Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật.
Sở hữu cổ phần: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
  • Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
Quá trình công tác
  • 04/2015: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (kiêm nhiệm);
  • 01/2011 đến nay: Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch;
  • 02/2010 - 12/2010: Chuyên viên Kế toán quản trị, Kế toán Tổng hợp, Kế toán hồ sơ thanh toán điện, khí - Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch;
  • 03/2004 - 01/2010: Trưởng Phòng Phục vụ Khách hàng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Sài Gòn (Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm - Bảo Việt);
  • 10/2003 - 02/2004: Phó Trưởng Phòng Phục vụ Khách hàng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Sài Gòn (Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm - Bảo Việt);
  • 10/1997 - 09/2003: Chuyên viên Kế toán chuyên quản đơn vị phụ thuộc Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Bảo Việt (Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam).

(*) cập nhật đến ngày 10/5/2021

Các tin khác