NT2: CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

NT2: CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

File đính kèm: Công văn số: 167/CPNT2-SK&QHCĐ

Các tin khác